REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW DEKORACYJNYCH

Postanowienie ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego: HOMEprint.pl (zwanego dalej sklepem), prowadzonego przez firmę HOMEprint Sp. z o. o., z siedzibą w Będzinie (42-500), przy ul. Stanisława Małachowskiego 27, NIP: 644-353-11-65, nazywanego dalej „Sprzedającym”.
 2. Klient, zwany dalej „Kupującym” zobowiązany jest do korzystania ze sklepu w sposób zgodny z prawem, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, praw własności intelektualnej osób trzecich oraz dobre obyczaje.
 3. HOMEprint prowadzi sprzedaż na terenie krajów Europy oraz całego świata, w których dostępna jest strona internetowa sklepu.
 4. Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem sklepu, a jego nieznajomość nie zwalnia od postanowień w nim zawartych.

Zamówienia:

 1. Kupujący składa zamówienie poprzez przygotowany przez HOMEprint internetowy system konfiguracji produktów i obsługi zamówień dostępnym online. Sprzedający przewiduje także możliwość składania zamówień za pośrednictwem poczty elektronicznej e- mail pod adresem biuro@homeprint.pl bądź telefonicznie pod numerem +48 796 122 633.
 2. Każdorazowo warunkiem złożenia zamówienia jest zatwierdzenie przez Klienta ostatecznej wersji produktu przedstawionej przez Sprzedającego, potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez sklep oraz opłacenie przez Kupującego zamówienia, poprzez dostępne metody płatności.
 3. Klient może składać Zamówienia online za pośrednictwem sklepu 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z zastrzeżeniem, że ich realizacja rozpocznie po spełnieniu warunków określonych w pkt.2, następnego dnia roboczego.
 4. Zamówienia przyjmowane są według kolejności zgłoszeń.
 5. Średni czas realizacji zamówienia (od momentu zaksięgowania wpłaty do wysłania przesyłki na wskazany adres) wynosi 5 dni roboczych (oprócz paneli szklanych).
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, które nie zawiera danych niezbędnych do jego przygotowania oraz oraz zamówień nie opłaconych w terminie 7 dni kalendarzowych, chyba że indywidualne ustalenia między Stronami stanowią inaczej.

Płatność:

 1. Każdorazowo warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest dokonanie płatności w formie przedpłaty na podany rachunek lub poprzez dostępne płatności on-line, w kwocie określonej w zamówieniu.
 2. Płatność uznaje się za zrealizowaną po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.
 3. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto. Ceny towarów nie objętych promocją „darmowa dostawa” nie zawierają kosztu dostawy.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen produktów bez podania przyczyny.

Dostawa:

 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego przy składaniu zamówienia.
 2. Zespół HOMEprint dokłada wszelkich starań aby dostawa była zrealizowana w jak najszybszym terminie od momentu wysyłki – jednak nie odpowiada za ewentualne opóźnienia spowodowane przez firmę kurierską.
 3. Sprzedający określa katalog produktów objętych promocją „darmowa dostawa”. Informacja o fakcie objęcia promocją znajduje się każdorazowo przy opisie produktu.
 4. Promocja „darmowa dostawa” zwalnia Kupującego z kosztów dostarczenia przesyłki, z wyłączeniem sytuacji opisanej w pkt.7-8.
 5. Koszty wysyłki produktów nieobjętych promocją „darmowa dostawa” naliczane są każdorazowo przy składaniu zamówienia w kreatorze, zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki.
 6. Koszty dostawy produktów nie objętych promocją „darmowa dostawa” ponosi Kupujący.
 7. W przypadku nieodebrania przez Kupującego towaru wysłanego przez Sprzedającego, Kupujący zostanie obciążony kosztami związanymi ze zwrotem niedoręczonej przesyłki.
 8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Kupującego – m.in. wskutek podania błędnego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedający na prośbę Kupującego umożliwi odbiór towaru w innym miejscu lub terminie. Koszt ponownego dostarczenia towaru pokrywa Kupujący.
 9. W przypadku dostawy towaru nie odpowiadającej ustaleniom umowy, powstałym z winy Sprzedającego, Kupujący zobowiązuje się do udzielenia dodatkowego terminu realizacji zamówienia wynoszącego nie mniej niż 2 tygodnie.
 10. Odbierając przesyłkę od kuriera Kupujący winien sprawdzić czy nie jest uszkodzona. Jeśli przesyłka posiada ślady otwierania lub widoczne wady, Kupujący nie powinien potwierdzać odbioru i sporządzić protokół szkody, który będzie podstawą złożenia reklamacji, oraz poinformować Sprzedającego o próbie doręczenia wadliwej przesyłki. Jeżeli uszkodzenie zostanie stwierdzone po potwierdzeniu odbioru reklamacja nie zostanie uwzględniona.
 11. W przypadku dostawy paneli szklanych Kupujący zobowiązany jest do rozpakowania przesyłki przy kurierze i sprawdzenia ewentualnych uszkodzeń.

Postępowanie reklamacyjne:

 1. Sprzedający udziela 24 miesięcznej rękojmi, rozpoczynającej się z dniem, w którym Kupujący otrzymał zamówiony towar.
 2. Klient może składać reklamację dotyczące Umowy za pomocą formularza znajdującego się na stronie Sklepu lub w formie pisemnej na adres Sprzedającego podany w §1 pkt 1.
 3. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko lub nazwę, adres, adres e-mail Nabywcy, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, numer zamówienia, przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania Nabywcy, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Klient obowiązany jest do zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności towaru z umową w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia niezgodności.
 5. Podstawą reklamacji nie mogą być różnice w odwzorowaniu kolorów i wzorów, wynikające z indywidualnych ustawień monitorów oraz inne drobne odstępstwa techniczne związane z procesem produkcji.
 6. Wady powstałe na skutek nieprawidłowych działań Kupującego w trakcie montażu lub użytkowania produktu nie mogą być podstawą do zgłoszenia reklamacji.
 7. Dowód zakupu oraz opakowanie zawierające wszystkie elementy wyposażenia dodatkowego, będącego częścią zamówienia są niezbędne w procesie rozpatrzenia reklamacji.
 8. Reklamacje bez względu na rodzaj zgłoszenia będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji w tym terminie nie będzie możliwe, Klient zostanie poinformowany o przewidywanym czasie jej rozpatrzenia.
 9. O rozstrzygnięciu reklamacji Klieny zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej.

Prawo do odstąpienia od umowy:

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru
 6. Towar należy zwrócić na adres Sprzedające.
 7. Sprzedający wstrzymuje się ze zwrotem płatności, do momentu otrzymania Towaru.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Dane osobowe, prawa autorskie:

 1. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest równoznaczne z wyrażeniem przez kupującego zgody na wykorzystywanie i przechowywanie danych osobowych podanych w formularzu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133 poz.883 (w stopniu niezbędnym do realizacji zamówienia). Kupujący ma prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych osobowych, może również poprosić o skreślenie go z listy klientów. Sprzedający zobowiązuje się nie udostępniać żadnych danych osobowych swoich klientów, zarówno danych adresowych, jak i adresów e-mail, w celach niezwiązanych z realizacją zamówień.
 2. Wydruki oferowane w sklepie objęte są prawami autorskimi. Kupujący lub osoby trzecie nie są upoważnieni do produkcji, rozpowszechniania lub powielania produktów.
 3. Zakup produktów nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej do zakupionych produktów.
 4. Klient składając zamówienie i udostępniający swoje zdjęcie/grafikę oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe do przedłożonych materiałów.

Postanowienia końcowe:

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. HOMEprint zastrzega sobie prawo do zamiany Regulaminu, które obowiązują od daty opublikowania ich na stronie sklepu.